جهاددانشگاهی واحد هنر | اخبار هنر و دانشگاه هنر(دفتر ایسنای دانشگاه هنر)
نسخه در حال نمایش «رحمان ۱۴۰۰» مجوز نمایش ندارد
مدیرکل سینمای حرفه‌ای سازمان سینمایی: ­نسخه در حال نمایش فیلم سینمایی «رحمان ۱۴۰۰» مجوز نمایش ندارد